آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت دوّم)

شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به شماره ثبت 94755 از كليه اعضا محترم شركت تعاوني يا نمايندگان قانوني آنها (هرعضو ميتواند حداكثر نماينده سه عضو ديگر باشد و افراد غير عضو فقط نماينده يك نفر با ارائه برگ وكالت ) دعوت ميگردد در تاريخ یکشنبه 1395/05/17  ساعت 14 درمحل نمازخانه اداره مركزي واقع در خيابان نجات الهي نبش خيابان كلانتري پلاك 247 حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1-   استماع گزارش هيئت مديره و بازرسي

2-   رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال 1394 و بودجه سال جاری.

3-   انتخاب بازرسان .

4-   اتخاذ تصميم درخصوص مشارکت با اداره راه و شهرسازی .

کاندیداهای بازرس ظرف مدت حد اکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به دفتر تعاونی نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک اقدام نمایند .

                                                                                                

                                                                              هيئت مديره تعاونی                               

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی |آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت دوّم)
برچسب ها : شركت ,دعوت ,شركت تعاوني ,هيئت مديره ,اتخاذ تصميم ,تصميم درخصوص ,نوبت دوّم ,اتخاذ تصميم درخصوص